Yarım saatlik arıza hava kirliliği yaptı

Tarih: 16 Temmuz 2008 Kaynak: Milliyet Yazan: Ufuk Gülen

İz­mir’in Ali­ağa İl­çe­si’nde bu­lu­nan Pet­kim Pet­ro­kim­ya A.Ş. te­sis­le­rin­de­ki yak­ma üni­te­sin­de, bu­har üre­tim sis­te­min­de mey­da­na ge­len arı­za ha­va kir­li­li­ği­ne ne­den ol­du.

Pa­zar­te­si ak­şa­mı 20.00 sı­ra­la­rın­da, Pet­kim Pet­ro Kim­ya Hol­ding A.Ş.’nin yak­ma üni­te­sin­de bu­lu­nan bu­har üre­tim sis­te­min­de arı­za mey­da­na gel­di. Ba­ca­la­ra yak­la­şık ya­rım sa­at bo­yun­ca bu­har ve­ri­le­me­di. Arı­za, yak­ma üni­te­si­nin ba­ca­la­rın­dan yo­ğun du­man çık­ma­sı­na ne­den ol­du. Arı­za son­ra­sı yet­ki­li­ler­ce ya­pı­lan açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di: “Ener­ji dal­ga­lan­ma­sı ne­de­niy­le bu­har üre­tim üni­te­si kı­sa sü­re dev­re dı­şı kal­dı. Arı­za, eti­len fab­ri­ka­sın­da da kı­sa bir sar­sın­tı­ya ne­den ol­du. Bu sı­ra­da sis­tem­de bu­lu­nan gaz­lar dı­şa­rı ve­ril­di. İs­ten­me­yen bir du­rum or­ta­ya çık­tı. Fa­kat ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la fab­ri­ka nor­mal sey­ri­ne geç­ti.”

Kı­sa sü­re­de Ali­ağa’nın üs­tü­nü kap­la­yan du­man, rüz­ga­rın et­ki­siy­le da­ğıl­dı. Olay, va­tan­daş­lar ara­sın­da te­dir­gin­li­ğe ne­den ol­du. Ma­yıs ayın­da özel­leş­ti­ril­me­si ta­mam­la­nan Pet­kim’de, So­car­Tur­cas Pet­ro­kim­ya’ya sa­tıl­dık­tan son­ra mey­da­na ge­len ilk arı­za ol­du.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s